Tin học văn phòng
Thời gian đào tạo : 2 năm
Mục tiêu đào tạo
* Ngành Tin học văn phòng đào tạo cán bộ THCN về nghiệp vụ văn phòng tin học hoá, có thể làm việc tại các cơ sở sau: 

- Văn phòng hành chính.

- Văn phòng các doanh nghiệp.

- Văn phòng đại diện các tổ chức các doanh nghiệp nước ngoài.

- Toà soạn báo chí, đài phát thanh, truyền hình.

Với các nhiệm vụ cụ thể là:

- Quản lý, soạn thảo văn thư...

- Sử dụng các trang, thiết bị văn phòng.

- Giao dịch với khách hàng.

- Thư ký văn phòng, trợ lý văn phòng.

- Thư ký giám đốc, trợ lý giám đốc.

* Để đạt được mục tiêu đào tạo nói trên người cán bộ THCN ngành tin học văn phòng được đào tạo:

a - Về chuyên môn

Trình độ hiểu biết cần có

- Kiến thức cơ bản về chuyên môn : Nắm được kiến thức nghiệp vụ về nghề thư ký trợ lý văn phòng tin học hoá.

- Kiến thức liên quan : Kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, tin học và khoa học x• hội nhân văn.

Thực hành cơ bản cần có:

- Năng lực thực hành của người cán bộ THCN: Làm thành thạo các công việc chuyên môn, nghiệp vụ văn phòng tin học hoá. Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng; giao tiếp thông thường bằng ngoại ngữ.

- Người cán bộ THCN còn được thực tập ở một cơ sở liên quan đến công việc văn phòng, quản trị hành chính.

b - Về chính trị tư tưởng:

- Trung thành với tổ quốc, có hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật nhà nước, có nếp sống đạo đức,văn minh.

- Có ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong công nghiệp và biết làm việc trong tập thể.

- Có phong cách làm việc năng động, tự tin, hoà nhã.

- Có ý thức phục vụ.

- Có lòng yêu nghề, tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác; ý thức tìm tòi học hỏi không ngừng nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ.

c - Về sức khoẻ và giáo dục quốc phòng:

- Có đủ sức khoẻ để học tập và công tác.

- Thực hiện nghĩa vụ quốc phòng toàn dân.


Admin

 Tin học văn phòng
 Tin học quản lý
 Kỹ thuật máy tính
 Kế toán tin học
 Tài chính ngân hàng
 Thông tin thư viện
 Bảo dưỡng Kỹ thuật máy tính và Mạng máy tính
 Hệ thống văn phòng
 Lập trình – Phân tích hệ thống
 Thiết kế và Quản lý Web