Kế toán tin học
Thời gian đào tạo : 2 năm
Mục tiêu đào tạo

* Chuyên ngành Kế toán tin học hệ THCN đào tạo các kỹ thuật viên kế toán tin học có thể làm việc tại các cơ sở sau :


- Doanh nghiệp sản xuất

- Doanh nghiệp thương mại - Dịch vụ

- Cơ quan hành chính - sự nghiệp

- Với các nhiệm vụ cụ thể là:

- Nghiệp vụ kế toán

- Xử lý số liệu kế toán bằng máy tính

- Sử dụng phần mềm kế toán

* Để đạt được mục tiêu đào tạo nói trên người cán bộ THCN ngành Kế toán tin học được đào tạo:

a - Về chuyên môn

Trình độ hiểu biết cần có

- Kiến thức cơ bản về chuyên môn : Nắm được kiến thức nghiệp vụ về kế toán thương mại - dịch vụ và kế toán sản xuất, kế toán hành chính - sự nghiệp.

- Kiến thức liên quan : Những kiến thức cơ bản về Tin học, ngoại ngữ và về khoa học xã hội nhân văn.

- Kỹ năng thực hành cơ bản cần có:

- Năng lực thực hành của người cán bộ THCN: Làm thành thạo các công việc chuyên môn, nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp sản xuất, kế toán doanh nghiệp thương mại - dịch vụ và kế toán hành chính - sự nghiệp bằng máy tính, bao gồm các kỹ năng cơ bản : thiết lập và xử lý thành thạo các sổ sách, chứng từ kế toán, lập các báo cáo kế toán, nhân sự, lao động, tiền lương, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán để xử lý số liệu kế toán và quản trị tài chính, có khả năng tham gia viết các modul phần mềm dùng cho chuyên môn nghiệp vụ tàI chính -kế toán.

- Người cán bộ THCN còn được thực tập ở các bộ phận kế toán của doanh nghiệp, cơ quan.

b - Về chính trị tư tưởng:

- Trung thành với tổ quốc, có hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật nhà nước, có nếp sống đạo đức,văn minh.

- Có ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong công nghiệp và biết làm việc trong tập thể.

- Có phong cách làm việc năng động, tự tin, hoà nhã.

- Có lòng yêu nghề, tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác; ý thức tìm tòi học hỏi không ngừng nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ.

c - Về sức khoẻ và giáo dục quốc phòng:

- Có đủ sức khoẻ để học tập và công tác.

- Thực hiện nghĩa vụ quốc phòng toàn dân.


Admin

 Tin học văn phòng
 Tin học quản lý
 Kỹ thuật máy tính
 Kế toán tin học
 Tài chính ngân hàng
 Thông tin thư viện
 Bảo dưỡng Kỹ thuật máy tính và Mạng máy tính
 Hệ thống văn phòng
 Lập trình – Phân tích hệ thống
 Thiết kế và Quản lý Web