Tài chính ngân hàng
Thời gian đào tạo : 2 năm
 Chuyên ngành đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp “Tài chính ngân hàng”, dành cho các đối tượng học sinh đã tốt nghiệp THPT học với thời gian đào tạo 2 năm (24 tháng). Chương trình gồm các môn cơ sở, kiến thức chung của ngành tài chính và chuyên ngành tài chính ngân hàng, nhưng có rút gọn một số nội dung về lý thuyết và tăng thời lượng thực hành để phù hợp với chương trình trung cấp chuyên nghiệp

Mục tiêu đào tạo:

- Về kiến thức

 Chương trình đào tạo TCCN Tài chính – Ngân hàng nhằm mục tiêu trang bị cho học  viên có kiến thức và nghiệp vụ về các lĩnh vực có liên quan đến tiền tệ như: Tiền tệ, Tín dụng, Ngân hàng, Kế toán, Thanh toán, Tài chính, Chứng khoán, Tiền tệ quốc tế và tài chính quốc tế. Đặc biệt chú trọng trang bị kiến thức sâu về hai lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại.

- Về kỹ năng

 Có năng lực thực hiện các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Học sinh tốt nghiệp có thể làm việc ở các cơ quan ngân hàng, tài chính ở trung ương hoặc đại phương và doanh nghiệp.

- Tác phong, thái độ nghề nghiệp

 Trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Về đạo đức, lối sống

 Có nếp sống văn minh, hiện đại, có tinh thần ham học hỏi, và khả năng tự học, tự thích ứng với yêu cầu của thực tiễn nghề nghiệp.

Có ý thức tổ chức kỷ luật, có trách nhiệm với các công việc được giao, có khả năng hợp tác trong công tác.

 Có lòng yêu nghề, chủ động, sáng tạo trong công việc.


Admin

 Tin học văn phòng
 Tin học quản lý
 Kỹ thuật máy tính
 Kế toán tin học
 Tài chính ngân hàng
 Thông tin thư viện
 Bảo dưỡng Kỹ thuật máy tính và Mạng máy tính
 Hệ thống văn phòng
 Lập trình – Phân tích hệ thống
 Thiết kế và Quản lý Web