Tuyển sinh - Đào tạo >> Ngành đào tạo
Tin học văn phòng
Thời gian đào tạo : 2 năm
Mục tiêu đào tạo
* Ngành Tin học văn phòng đào tạo cán bộ THCN về nghiệp vụ văn phòng tin học hoá, có thể làm việc tại các cơ sở sau: 
Tin học quản lý
Thời gian đào tạo : 2 năm
Mục tiêu đào tạo

* Chuyên ngành Tin học Quản lý (Ngành tin học) Hệ THCN đào tạo các Kỹ thuật viên tin học ứng dụng trong lĩnh vực quản lý, có thể làm việc tại các cơ sở sau:

Kỹ thuật máy tính
Thời gian đào tạo : 2 năm
* Ngành Kỹ thuật máy tính đào tạo các Kỹ thuật viên máy tính có thể làm việc tại các cơ quan, tổ chức, xí nghiệp trong và ngoài quốc doanh với nhiệm vụ cụ thể là :
Kế toán tin học
Thời gian đào tạo : 2 năm
Mục tiêu đào tạo

* Chuyên ngành Kế toán tin học hệ THCN đào tạo các kỹ thuật viên kế toán tin học có thể làm việc tại các cơ sở sau :

Tài chính ngân hàng
Thời gian đào tạo : 2 năm
 Chuyên ngành đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp “Tài chính ngân hàng”, dành cho các đối tượng học sinh đã tốt nghiệp THPT học với thời gian đào tạo 2 năm (24 tháng). Chương trình gồm các môn cơ sở, kiến thức chung của ngành tài chính và chuyên ngành tài chính ngân hàng, nhưng có rút gọn một số nội dung về lý thuyết và tăng thời lượng thực hành để phù hợp với chương trình trung cấp chuyên nghiệp
Thông tin thư viện
Thời gian đào tạo : 2 năm
Chương trình bao gồm các môn học chung và môn cơ sở chuyên môn nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng nghề thư viện - thông tin. Các khối kiến thức và kỹ năng thực hành gắn với dây chuyền thông tin tư liệu trong thực tiến: từ khâu bổ sung, xử lý kỹ thuật, lưu trữ thông tin, tổ chức các loại mục lục, bảo quản tài liệu đến phục vụ người đọc và người dùng tin
Bảo dưỡng Kỹ thuật máy tính và Mạng máy tính
Giới thiệu chương trình
Thời gian đào tạo : 1 năm

Trình độ đạt được sau khi hết khoá học

- Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng thực hiện được những công việc sau :

Hệ thống văn phòng
Giới thiệu chương trình
Thời gian đào tạo : 1 năm

- Trình độ đạt được sau khi hết khoá học

Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng thực hiện được những công việc sau :

Lập trình – Phân tích hệ thống
Giới thiệu chương trình
Thời gian đào tạo : 1 năm

- Trình độ đạt được sau khi hết khoá học

Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng thực hiện được những công việc sau :

Thiết kế và Quản lý Web

Thời gian đào tạo : 1 năm          

Giới thiệu chương trình

- Trình độ đạt được sau khi hết khoá học

Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng thực hiện được những công việc sau :

Tin bài:12 - Trang: 1 / 2 << < > >>